لیست بندهای مصوبات استان گیلان 164763/36895 137360/41147 277565/46172 مشخصات استان 
جستجو
تعداد پروژهشرح بند بنددور سفرتاریخ مصوبهشماره مصوبه
2تسريع در اجراي ساختمان سد شفارود و شبکه آبياري و زهکشي و ادامه فعاليت با تامين اعتبار از طريق فاينانس
quick payday loans with small commissions
1اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1تامين اعتبار مورد نياز براي آب رساني به شهرهاي رودسر چابکسر و اجارگاه رحيم آباد و املش از محل اعتبارات رديف 40201191 در بودجه سالهاي 1386 و 1387 به نحوي که پروژه در سال 1387 به بهره برداري برسد
quick payday loans with small commissions
10اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1تامين اعتبار مورد نياز تکميل آب رساني به شهرهاي لاهيجان، لنگرود، آستانه اشرفيه و کيانشهر از محل رديف 40201181 به نحوي که پروژه مذکور در سال 1387 به بهره برداري برسد
quick payday loans with small commissions
11اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
11اجراي شبکه هاي فرعي طرح هاي ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي استان به تناسب اجراي خطوط انتقال و خطوط اصلي از محل اعتبارات طرح هاي تملک دارايي طي برنامه چهارم توسعه تبصره- وزارت نيرو در خصوص انشعابات فاضلاب خانگي پس از بررسي حقوقي و در صورت عدم وجود قانوني جهت دريافت حق انشعاب مجدد از مشترکين فاضلاب سنتي استان از محل طرح هاي عمومي پس از تامين اعتبار لازم توسط سازمان مديريت برنامه ريزي کشور طرح مذکور را اجرا نمايد
quick payday loans with small commissions
12اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
11افزايش اعتبار طرح هاي ايجاد تاسيسات فاضلاب 11 شهرستان به استناد بند ج ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه به نحوي که طرح هاي ياد شده در سال 1388 به اتمام برسد
quick payday loans with small commissions
13اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1پيش بيني يک هزار و پانصد ميليارد ريال اعتبار مورد نياز جهت اجراي طرح جامع آبرساني به روستاهاي گيلان در لوايح بودجه سالهاي باقيمانده برنامه چهارم به نحوي که اين طرحها تا پايان مذکور به پايان برسد
quick payday loans with small commissions
14اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1پيش بيني اعتبارات مورد نياز اصلاح شبکه فرسوده و کاهش تلفات برق استان در رديف کاهش تلفات در لايحه بودجه سال 1387
quick payday loans with small commissions
15اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1تامين اعتبار لازم جهت برقدار کردن کليه روستاهاي بالاي بيست خانوار در سال 1386 تبصره: مبلغ ده ميليارد ريال نيز از محل اعتبار استاني در سال 1386 بدين منظور اختصاص يابد
quick payday loans with small commissions
16اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال جهت تبديل روشنايي معابر قديمي به روشنايي پربازده (از محل اعتبارات صنعت برق) در سال 1386
quick payday loans with small commissions
17اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1مطالعه احداث سد صيقلده خورگام به منظور آّبرساني به شهر بره سره در سال 1386
quick payday loans with small commissions
18اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1بررسي چگونگي تامين آب مورد نياز ده هزار هکتار اراضي زيتون کاري شهرستان رودبار در نيمه اول سال 1386
quick payday loans with small commissions
19اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1اجراي سد شهر بيجار (از سدهاي مصوب) و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه به نحوي که در سال 1388 سد مذکور به بهره برداري برسد
quick payday loans with small commissions
2اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
2شروع به احداث سد مخزني پلرود و شبکه آبياري و زهکشي آن در سال 86 و پيش بيني اعتبارات آن در لوايح بودجه سالهاي آتي و يا فاينانس مالي به نحوي که سد و شبکه آبياري آن حداکثر تا پايان سال 1389 به بهره برداري برسد
quick payday loans with small commissions
3اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
2تسريع در عمليات احداث شبکه اصلي و فرعي آبياري و زهکشي سفيد رود و فومنات با تامين اعتبار از محل اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي به نحوي که تا پايان سال 1388 شبکه هاي مذکور به بهره برداري برسند
quick payday loans with small commissions
4اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1بازسازي و نوسازي شبکه هاي آبياري و زهکشي سفيد رود از محل طرح مربوط در سال 1386 و پيش بيني اعتبار در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه
quick payday loans with small commissions
5اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1انجام مطالعات احداث سد لاسک و ديلمان و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي پس از اخذمجوز کار گروه مندرج در آيين نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه
quick payday loans with small commissions
6اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1احداث سد ديورش رودبار از محل اعتبارات استاني
quick payday loans with small commissions
7اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1آبرساني به شهرهاي رشت ، انزلي، خمام از محل اعتبارات مصوب در سالهاي 1386 و 1387 به نحوي که پروژه در سال 1387 به بهره برداري برسد
quick payday loans with small commissions
8اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
1پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي جهت آبرساني به شهرهاي غرب گيلان شامل شهرهاي تالش ، رضوانشهر ، ماسال ، شاندرمن (ماسال) پره سر ، ليسار، چوبر، حويق و اسالم (تالش)پس از اخذ مجوز کار گروه مندرج در آيين نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه
quick payday loans with small commissions
9اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1385/12/09164763/36895
2تأمين اعتبار لازم براي طرح آبرساني و تصفيه¬خانه فاز يک (1) در سال 1388 و تسريع در احداث فاز دو (2) تصفيه‌خانه بزرگ رشت
quick payday loans with small commissions
1دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1اختصاص مبلغ يکصد و بيست ميليارد (000/000/000/120) ريال براي ايجاد زيرساختها و افزايش پايداري شبکه توزيع برق استان طي سال 1388، 1389 و 1390. همچنين مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از محل اعتبارات استاني بدين منظور اختصاص مي‌يابد.
quick payday loans with small commissions
10دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1اختصاص مبلغ يکصد و بيست ميليارد (000/000/000/120) ريال براي تأمين برق باقيمانده روستاهاي بالاي بيست (20) خانوار استان در سال 1388 با مشارکت استان به نسبت مساوي
quick payday loans with small commissions
11دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني اعتبار و رديف اجرايي براي طرحهاي مطالعه شده تأمين آب شرب و کشاورزي و صنعتي استان پس از طي مراحل قانوني، در لايحه بودجه سال 1388.
quick payday loans with small commissions
12دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1مطالعه تعيين حد حريم تالاب انزلي.
quick payday loans with small commissions
13دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تقويت اعتبار طرح مطالعه تعيين و اجراي حد حريم بستر رودخانه‌هاي داخلي استان و ساماندهي موردي آنها با اولويت رودخانه سفيدرود در سال 1388.
quick payday loans with small commissions
14دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تقويت اعتبار رديف اجراي طرحهاي فاضلاب روستايي در سال 1388. تبصره ـ استفاده از سامانه تصفيه فاضلاب خانگي (ايم تانک) در فاضلاب روستايي استان مورد توجه قرار گيرد.
quick payday loans with small commissions
15دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1اختصاص مبلغ هشت ميليارد (000/000/000/8) ريال از محل اعتبارات استاني براي اتمام خط انتقال آب هفتاد و پنج (75) روستاي حدفاصل لنگرود و لاهيجان (15 کيلومتر) به نحوي که تا پايان سال مالي 87 پروژه به اتمام برسد.
quick payday loans with small commissions
16دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تقويت رديف اعتبار طرح آبرساني به شهرهاي غرب نزديک گيلان شامل شهرهاي فومن، شفت، تولم شهر، گوراب زرميخ و صومعه سرا (شماره 40201134) در لايحه بودجه سال 1388.
quick payday loans with small commissions
17دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
2تأمين اعتبار طرح آبرساني به شهرهاي شلمان و کومله در لايحه بودجه سال 1388.
quick payday loans with small commissions
18دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1مطالعه و اجراي خط انتقال آب شرب شهر منجيل در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.
quick payday loans with small commissions
19دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني و تأمين اعتبار طرح آبرساني به شهرهاي ماسال، رضوانشهر، تالش، شاندرمن لوشان و آستارا (غرب دور) در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.
quick payday loans with small commissions
2دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
17تخصيص صددرصد اعتبار عمراني طرحهاي آب (پروژه‌هاي خشکسالي) استان در سال 1388.
quick payday loans with small commissions
20دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تقويت اعتبار اجرايي مناسب طرحهاي در دست احداث سدهاي استان (سه سد شهر بيجار، سد شفارود و پلرود) در بودجه سال 1388. تبصره ـ‌ مناقصه احداث بدنه سد پلرود در سال 1387 برگزار شود.
quick payday loans with small commissions
21دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
11بررسي نحوه تامين اعتبار کار قطعي انجام شده طرح اجراي فاضلاب ياده (11) شهر غرب دور.
quick payday loans with small commissions
22دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1اجراي خطوط انتقال نيروي برق (230) کيلوولت لوشان و ديلمان براي تأمين برق صنايع استان.
quick payday loans with small commissions
23دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني اعتبار براي احداث سد ديلمان در لايحه بودجه سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.
quick payday loans with small commissions
24دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1بررسي نحوه پمپاژ آب از تالاب انزلي به مزارع برنجکاري.
quick payday loans with small commissions
25دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
3مطالعه تأمين آب شهرهاي سنگر و کوچصفهان از سد سنگر.
quick payday loans with small commissions
26دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1پيگيري تأمين اعتبار از بانک توسعه اسلامي براي تسريع در اجراي مجتمع‌هاي آبرساني روستايي استان در هزار (1000) روستا علاوه بر اعتبارات ملي.
quick payday loans with small commissions
3دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني اعتبار در رديف ويژه محافظت از سواحل درياي خزر در سال 1388.
quick payday loans with small commissions
4دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تسريع در تکميل مطالعه يکپارچه برنامه‌ريزي منابع آب حوضه‌هاي داخلي استان.
quick payday loans with small commissions
5دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1مطالعه و احداث سدهاي زودبازده استان، شامل: (کاکرود، سراگاه، رزمي، کليشم، پارودبار، شوک، ملک‌رود، کلاک پيرکوه، آسيابر، نت‌رنگ، خشکه دريا، شلمانرود، پيراسرا و خانه‌هاي آسياب) و ده (10) سد لاستيکي بر روي رودخانه‌هاي داخلي استان در سال 1387 و 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه
quick payday loans with small commissions
6دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تقويت رديف اعتباري احداث شبکه‌هاي (2)، (3) و (4) آبياري و زهکشي در سال 1388.
quick payday loans with small commissions
7دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تقويت رديف اعتباري پوشش بتني انهار سنتي واقع در محدوده آبخور سد سفيدرود.
quick payday loans with small commissions
8دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
1تأمين اعتبار براي احداث آزمايشگاه مرجع آبفا در استان از محل اعتبارات استاني.
quick payday loans with small commissions
9دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1387/08/09137360/41147
2اختصاص مبلغ يكصدو پنجاه ميليارد ريال براي احداث خط و پست (20/63 ) كيلوولت (GIS) در منطقه گلسار رشت با مشاركت چهل درصدي استان تا پايان سال 1391
quick payday loans with small commissions
1سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
2تكميل مطالعات بازسازي آب بندانها تا پايان سال 1389 و شروع عمليات اجرايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني
quick payday loans with small commissions
10سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
16اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي مديريت مصرف آب شهري با مشاركت سي درصدي استان تا پايان سال 1392
quick payday loans with small commissions
11سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ هفتصد ميليار ريال برا تكميل مجتمعهاي آبرساني روستايي استانتا پايان سال 1393
quick payday loans with small commissions
12سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
4تكميل مطالعات فاضلاب شهرهاي منجيل ماسال رضوان شهر و رودبار از محل اعتبارات استاني و پيش بيني اعتبار عملياتياجرايي در بودجه سال 1391 پس از اخذ مجوزهاي قانوني توسط وزارت نيرو
quick payday loans with small commissions
13سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
2تكميل مطالعات تامين آب بلند مدت شهرهاي منجيل و رود بار و انجام عمليات آبرساني اظطراري به شهرهاي مذكور در سال 1390
quick payday loans with small commissions
14سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ بكهزار و پانصد ميليارد ريال براي احداث شبكه هاي اصلي زهكشي د ربكصد و هفتاد هزار هكتار از شاليزارهاي استان توسط معاونت برنامه ريري و نظارت راهبردي رييس جمهور طي سالهاي 1390 تا 1392
quick payday loans with small commissions
15سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1ررسي و صدور مجوز حفر چاهاي عميق مور نياز برا ي تامين آب كشاورزي در استان
quick payday loans with small commissions
16سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1تامين اعتبارات مور نياز برا تكميل سدهاي شهر بيجار پلرود و شبكه پايين دست آن و شفارود
quick payday loans with small commissions
17سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1تكميل مطالعات سدهاي مخزني ديورش ديلمان خالصان عزيز كيان و لاسك و سدهاي لاستيكي د رسطح استان و شروع عمليات اجرايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني
quick payday loans with small commissions
18سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1تقويت اعتبارات طرح ساماندهي رودخانه هاي مرزي استان در سال 1390
quick payday loans with small commissions
19سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ شصت ميليارد ريال براي تامين سه دستگاه پست ( 20/63 ) كيلو ولت سيار با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 و 1391
quick payday loans with small commissions
2سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1تامين اعتبار براي برق دار كردن چهار صد ايستگاه پمپاژ ديزلي در شهرستانهاي استان به منظور حل مشكلات كشاورزي استان به شرط داشتن مجوز برداشت آب
quick payday loans with small commissions
20سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1مطالعه سدهاي مخزني سياهمزگي و لاستيكي لاسك جوب شيخ محله جيرده و لپوندان
quick payday loans with small commissions
21سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي ساماندهي رودخانه مرزي آستارا چاي با مشاركت استان به نسبت مساوري طي سالهاي 1389 و 1390
quick payday loans with small commissions
22سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
2اجراي خط انتقال و احداث پست برق (20/63) كيلو ولت و تامين (50) مگاوات برق شهرك صتعتي سفيد رود توسط شركت برق منطقه اي استان طي سالهاي 1390 و 1391
quick payday loans with small commissions
23سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ بكصد ميليارد ريال براي كاهش تلفات فني و غيرفني شبكه هاي توزيع برق با مشاركت چهل درصدي استان طي سالهاي 1390 تا 1392
quick payday loans with small commissions
4سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال براي احداث سي دستگاه پست زميني كمپكت فشار متوسط براي ارتقاي ظرفيت شبكه توزيع برق بامشاركت چهل درصدي استان طي سالهاي 1390 و 1391
quick payday loans with small commissions
5سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي طرح كاهش شعاع تغذيه ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع روستايي با مشاركت سي درصدي استان طي سالهاي 1390 و 1391
quick payday loans with small commissions
6سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ شصت ميليارد ريال براي تامين برق تك خانوارهاي فاقد برق واقع در روستاهاي برقدار بامشاركت سي درصدي استان طي سالهاي 1390 و 1391
quick payday loans with small commissions
7سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1استقرار مديريت جامع حوصه آبريز سفيد رود تا پايان سال 1390 و تامين اعتبار مورد نياز در قالب طرح ملي مطالعه تامين و انتقال آب در استان
quick payday loans with small commissions
8سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172
1كارگروهي با عضويت وزير نيرو معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاون حقوقي رييس جمهور در خصوص اعلام نظر برا ي تضمين تسهيلات اعطايي به طرحهاي فاضلاب استان تشكيل مي شود
quick payday loans with small commissions
بسوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/12/04277565/46172