لیست بندهای مصوبات استان گیلان 164763/36895 137360/41147 277565/46172 مشخصات استان 
جستجو
تعداد پروژهشرح بند بنددور سفرتاریخ مصوبهشماره مصوبه
2تسريع در اجراي ساختمان سد شفارود و شبکه آبياري و زهکشي و ادامه فعاليت با تامين اعتبار از طريق فاينانس 1اول1385/12/09164763/36895
1تامين اعتبار مورد نياز براي آب رساني به شهرهاي رودسر چابکسر و اجارگاه رحيم آباد و املش از محل اعتبارات رديف 40201191 در بودجه سالهاي 1386 و 1387 به نحوي که پروژه در سال 1387 به بهره برداري برسد 10اول1385/12/09164763/36895
1تامين اعتبار مورد نياز تکميل آب رساني به شهرهاي لاهيجان، لنگرود، آستانه اشرفيه و کيانشهر از محل رديف 40201181 به نحوي که پروژه مذکور در سال 1387 به بهره برداري برسد 11اول1385/12/09164763/36895
11اجراي شبکه هاي فرعي طرح هاي ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي استان به تناسب اجراي خطوط انتقال و خطوط اصلي از محل اعتبارات طرح هاي تملک دارايي طي برنامه چهارم توسعه تبصره- وزارت نيرو در خصوص انشعابات فاضلاب خانگي پس از بررسي حقوقي و در صورت عدم وجود قانوني جهت دريافت حق انشعاب مجدد از مشترکين فاضلاب سنتي استان از محل طرح هاي عمومي پس از تامين اعتبار لازم توسط سازمان مديريت برنامه ريزي کشور طرح مذکور را اجرا نمايد 12اول1385/12/09164763/36895
11افزايش اعتبار طرح هاي ايجاد تاسيسات فاضلاب 11 شهرستان به استناد بند ج ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه به نحوي که طرح هاي ياد شده در سال 1388 به اتمام برسد 13اول1385/12/09164763/36895
1پيش بيني يک هزار و پانصد ميليارد ريال اعتبار مورد نياز جهت اجراي طرح جامع آبرساني به روستاهاي گيلان در لوايح بودجه سالهاي باقيمانده برنامه چهارم به نحوي که اين طرحها تا پايان مذکور به پايان برسد 14اول1385/12/09164763/36895
1پيش بيني اعتبارات مورد نياز اصلاح شبکه فرسوده و کاهش تلفات برق استان در رديف کاهش تلفات در لايحه بودجه سال 1387 15اول1385/12/09164763/36895
1تامين اعتبار لازم جهت برقدار کردن کليه روستاهاي بالاي بيست خانوار در سال 1386 تبصره: مبلغ ده ميليارد ريال نيز از محل اعتبار استاني در سال 1386 بدين منظور اختصاص يابد 16اول1385/12/09164763/36895
1اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال جهت تبديل روشنايي معابر قديمي به روشنايي پربازده (از محل اعتبارات صنعت برق) در سال 1386 17اول1385/12/09164763/36895
1مطالعه احداث سد صيقلده خورگام به منظور آّبرساني به شهر بره سره در سال 1386 18اول1385/12/09164763/36895
1بررسي چگونگي تامين آب مورد نياز ده هزار هکتار اراضي زيتون کاري شهرستان رودبار در نيمه اول سال 1386 19اول1385/12/09164763/36895
1اجراي سد شهر بيجار (از سدهاي مصوب) و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه به نحوي که در سال 1388 سد مذکور به بهره برداري برسد 2اول1385/12/09164763/36895
2شروع به احداث سد مخزني پلرود و شبکه آبياري و زهکشي آن در سال 86 و پيش بيني اعتبارات آن در لوايح بودجه سالهاي آتي و يا فاينانس مالي به نحوي که سد و شبکه آبياري آن حداکثر تا پايان سال 1389 به بهره برداري برسد 3اول1385/12/09164763/36895
2تسريع در عمليات احداث شبکه اصلي و فرعي آبياري و زهکشي سفيد رود و فومنات با تامين اعتبار از محل اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي به نحوي که تا پايان سال 1388 شبکه هاي مذکور به بهره برداري برسند 4اول1385/12/09164763/36895
1بازسازي و نوسازي شبکه هاي آبياري و زهکشي سفيد رود از محل طرح مربوط در سال 1386 و پيش بيني اعتبار در لوايح بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه 5اول1385/12/09164763/36895
1انجام مطالعات احداث سد لاسک و ديلمان و پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي پس از اخذمجوز کار گروه مندرج در آيين نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه 6اول1385/12/09164763/36895
1احداث سد ديورش رودبار از محل اعتبارات استاني 7اول1385/12/09164763/36895
1آبرساني به شهرهاي رشت ، انزلي، خمام از محل اعتبارات مصوب در سالهاي 1386 و 1387 به نحوي که پروژه در سال 1387 به بهره برداري برسد 8اول1385/12/09164763/36895
1پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سنواتي جهت آبرساني به شهرهاي غرب گيلان شامل شهرهاي تالش ، رضوانشهر ، ماسال ، شاندرمن (ماسال) پره سر ، ليسار، چوبر، حويق و اسالم (تالش)پس از اخذ مجوز کار گروه مندرج در آيين نامه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه 9اول1385/12/09164763/36895
2تأمين اعتبار لازم براي طرح آبرساني و تصفيه¬خانه فاز يک (1) در سال 1388 و تسريع در احداث فاز دو (2) تصفيه‌خانه بزرگ رشت1دوم1387/08/09137360/41147
1اختصاص مبلغ يکصد و بيست ميليارد (000/000/000/120) ريال براي ايجاد زيرساختها و افزايش پايداري شبکه توزيع برق استان طي سال 1388، 1389 و 1390. همچنين مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از محل اعتبارات استاني بدين منظور اختصاص مي‌يابد. 10دوم1387/08/09137360/41147
1اختصاص مبلغ يکصد و بيست ميليارد (000/000/000/120) ريال براي تأمين برق باقيمانده روستاهاي بالاي بيست (20) خانوار استان در سال 1388 با مشارکت استان به نسبت مساوي11دوم1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني اعتبار و رديف اجرايي براي طرحهاي مطالعه شده تأمين آب شرب و کشاورزي و صنعتي استان پس از طي مراحل قانوني، در لايحه بودجه سال 1388.12دوم1387/08/09137360/41147
1مطالعه تعيين حد حريم تالاب انزلي.13دوم1387/08/09137360/41147
1تقويت اعتبار طرح مطالعه تعيين و اجراي حد حريم بستر رودخانه‌هاي داخلي استان و ساماندهي موردي آنها با اولويت رودخانه سفيدرود در سال 1388.14دوم1387/08/09137360/41147
1تقويت اعتبار رديف اجراي طرحهاي فاضلاب روستايي در سال 1388. تبصره ـ استفاده از سامانه تصفيه فاضلاب خانگي (ايم تانک) در فاضلاب روستايي استان مورد توجه قرار گيرد. 15دوم1387/08/09137360/41147
1اختصاص مبلغ هشت ميليارد (000/000/000/8) ريال از محل اعتبارات استاني براي اتمام خط انتقال آب هفتاد و پنج (75) روستاي حدفاصل لنگرود و لاهيجان (15 کيلومتر) به نحوي که تا پايان سال مالي 87 پروژه به اتمام برسد. 16دوم1387/08/09137360/41147
1تقويت رديف اعتبار طرح آبرساني به شهرهاي غرب نزديک گيلان شامل شهرهاي فومن، شفت، تولم شهر، گوراب زرميخ و صومعه سرا (شماره 40201134) در لايحه بودجه سال 1388.17دوم1387/08/09137360/41147
2تأمين اعتبار طرح آبرساني به شهرهاي شلمان و کومله در لايحه بودجه سال 1388.18دوم1387/08/09137360/41147
1مطالعه و اجراي خط انتقال آب شرب شهر منجيل در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.19دوم1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني و تأمين اعتبار طرح آبرساني به شهرهاي ماسال، رضوانشهر، تالش، شاندرمن لوشان و آستارا (غرب دور) در سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.2دوم1387/08/09137360/41147
17تخصيص صددرصد اعتبار عمراني طرحهاي آب (پروژه‌هاي خشکسالي) استان در سال 1388.20دوم1387/08/09137360/41147
1تقويت اعتبار اجرايي مناسب طرحهاي در دست احداث سدهاي استان (سه سد شهر بيجار، سد شفارود و پلرود) در بودجه سال 1388. تبصره ـ‌ مناقصه احداث بدنه سد پلرود در سال 1387 برگزار شود. 21دوم1387/08/09137360/41147
11بررسي نحوه تامين اعتبار کار قطعي انجام شده طرح اجراي فاضلاب ياده (11) شهر غرب دور.22دوم1387/08/09137360/41147
1اجراي خطوط انتقال نيروي برق (230) کيلوولت لوشان و ديلمان براي تأمين برق صنايع استان. 23دوم1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني اعتبار براي احداث سد ديلمان در لايحه بودجه سال 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه.24دوم1387/08/09137360/41147
1بررسي نحوه پمپاژ آب از تالاب انزلي به مزارع برنجکاري.25دوم1387/08/09137360/41147
3مطالعه تأمين آب شهرهاي سنگر و کوچصفهان از سد سنگر.26دوم1387/08/09137360/41147
1پيگيري تأمين اعتبار از بانک توسعه اسلامي براي تسريع در اجراي مجتمع‌هاي آبرساني روستايي استان در هزار (1000) روستا علاوه بر اعتبارات ملي.3دوم1387/08/09137360/41147
1پيش‌بيني اعتبار در رديف ويژه محافظت از سواحل درياي خزر در سال 1388.4دوم1387/08/09137360/41147
1تسريع در تکميل مطالعه يکپارچه برنامه‌ريزي منابع آب حوضه‌هاي داخلي استان.5دوم1387/08/09137360/41147
1مطالعه و احداث سدهاي زودبازده استان، شامل: (کاکرود، سراگاه، رزمي، کليشم، پارودبار، شوک، ملک‌رود، کلاک پيرکوه، آسيابر، نت‌رنگ، خشکه دريا، شلمانرود، پيراسرا و خانه‌هاي آسياب) و ده (10) سد لاستيکي بر روي رودخانه‌هاي داخلي استان در سال 1387 و 1388 پس از طي مراحل قانوني موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه6دوم1387/08/09137360/41147
1تقويت رديف اعتباري احداث شبکه‌هاي (2)، (3) و (4) آبياري و زهکشي در سال 1388.7دوم1387/08/09137360/41147
1تقويت رديف اعتباري پوشش بتني انهار سنتي واقع در محدوده آبخور سد سفيدرود.8دوم1387/08/09137360/41147
1تأمين اعتبار براي احداث آزمايشگاه مرجع آبفا در استان از محل اعتبارات استاني.9دوم1387/08/09137360/41147
2اختصاص مبلغ يكصدو پنجاه ميليارد ريال براي احداث خط و پست (20/63 ) كيلوولت (GIS) در منطقه گلسار رشت با مشاركت چهل درصدي استان تا پايان سال 13911سوم1389/12/04277565/46172
2تكميل مطالعات بازسازي آب بندانها تا پايان سال 1389 و شروع عمليات اجرايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني10سوم1389/12/04277565/46172
16اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي مديريت مصرف آب شهري با مشاركت سي درصدي استان تا پايان سال 139211سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ هفتصد ميليار ريال برا تكميل مجتمعهاي آبرساني روستايي استانتا پايان سال 139312سوم1389/12/04277565/46172
4تكميل مطالعات فاضلاب شهرهاي منجيل ماسال رضوان شهر و رودبار از محل اعتبارات استاني و پيش بيني اعتبار عملياتياجرايي در بودجه سال 1391 پس از اخذ مجوزهاي قانوني توسط وزارت نيرو13سوم1389/12/04277565/46172
2تكميل مطالعات تامين آب بلند مدت شهرهاي منجيل و رود بار و انجام عمليات آبرساني اظطراري به شهرهاي مذكور در سال 139014سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ بكهزار و پانصد ميليارد ريال براي احداث شبكه هاي اصلي زهكشي د ربكصد و هفتاد هزار هكتار از شاليزارهاي استان توسط معاونت برنامه ريري و نظارت راهبردي رييس جمهور طي سالهاي 1390 تا 139215سوم1389/12/04277565/46172
1ررسي و صدور مجوز حفر چاهاي عميق مور نياز برا ي تامين آب كشاورزي در استان16سوم1389/12/04277565/46172
1تامين اعتبارات مور نياز برا تكميل سدهاي شهر بيجار پلرود و شبكه پايين دست آن و شفارود17سوم1389/12/04277565/46172
1تكميل مطالعات سدهاي مخزني ديورش ديلمان خالصان عزيز كيان و لاسك و سدهاي لاستيكي د رسطح استان و شروع عمليات اجرايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني18سوم1389/12/04277565/46172
1تقويت اعتبارات طرح ساماندهي رودخانه هاي مرزي استان در سال 139019سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ شصت ميليارد ريال براي تامين سه دستگاه پست ( 20/63 ) كيلو ولت سيار با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 و 13912سوم1389/12/04277565/46172
1تامين اعتبار براي برق دار كردن چهار صد ايستگاه پمپاژ ديزلي در شهرستانهاي استان به منظور حل مشكلات كشاورزي استان به شرط داشتن مجوز برداشت آب20سوم1389/12/04277565/46172
1مطالعه سدهاي مخزني سياهمزگي و لاستيكي لاسك جوب شيخ محله جيرده و لپوندان21سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي ساماندهي رودخانه مرزي آستارا چاي با مشاركت استان به نسبت مساوري طي سالهاي 1389 و 139022سوم1389/12/04277565/46172
2اجراي خط انتقال و احداث پست برق (20/63) كيلو ولت و تامين (50) مگاوات برق شهرك صتعتي سفيد رود توسط شركت برق منطقه اي استان طي سالهاي 1390 و 139123سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ بكصد ميليارد ريال براي كاهش تلفات فني و غيرفني شبكه هاي توزيع برق با مشاركت چهل درصدي استان طي سالهاي 1390 تا 13924سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال براي احداث سي دستگاه پست زميني كمپكت فشار متوسط براي ارتقاي ظرفيت شبكه توزيع برق بامشاركت چهل درصدي استان طي سالهاي 1390 و 13915سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي طرح كاهش شعاع تغذيه ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع روستايي با مشاركت سي درصدي استان طي سالهاي 1390 و 1391 6سوم1389/12/04277565/46172
1اختصاص مبلغ شصت ميليارد ريال براي تامين برق تك خانوارهاي فاقد برق واقع در روستاهاي برقدار بامشاركت سي درصدي استان طي سالهاي 1390 و 13917سوم1389/12/04277565/46172
1استقرار مديريت جامع حوصه آبريز سفيد رود تا پايان سال 1390 و تامين اعتبار مورد نياز در قالب طرح ملي مطالعه تامين و انتقال آب در استان8سوم1389/12/04277565/46172
1كارگروهي با عضويت وزير نيرو معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاون حقوقي رييس جمهور در خصوص اعلام نظر برا ي تضمين تسهيلات اعطايي به طرحهاي فاضلاب استان تشكيل مي شودبسوم1389/12/04277565/46172