لیست بندهای مصوبات استان ایلام 58325/34178 154579/38772 69989/44762 227293/47676 مشخصات استان 
جستجو
تعداد پروژهشرح بند بنددور سفرتاریخ مصوبهشماره مصوبه
4وزارت نيرو با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجراي طرح فاضلاب شهري شهرهاي دره‌شهر ـ ايوان و سرابله را در طرح ملي فاضلاب شهرهاي استان ايلام براي سال 1385 پيش‌بيني نمايد.
quick payday loans with small commissions
18اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1وزارت نيرو با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به تسريع در انجام اقدامهاي اجرايي احداث سد مخزني سيکان در شهرستان دره‌شهر و سد چناره در شهرستان شيروان چرداول و سد سرتنگ حمام (چوار) در شهرستان ايلام و سد ديرج در شهرستان دهلران اقدام نمايد.
quick payday loans with small commissions
31اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1وزارت نيرو با همکاري وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در خصوص احداث نيروگاه گازي (دو سوخته) با ظرفيت (500) مگاوات در استان ايلام به روش (BOT) اقدام نمايد، مشروط به اينکه مخزن سوخت توسط وزارت نيرو تأمين شود.
quick payday loans with small commissions
32اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1وزارت نيرو موضوع واگذاري حقابه کشاورزان از سدهاي سيمره و کرخه را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد.
quick payday loans with small commissions
36اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
2اجراي شبکه جمع‌آوري فاضلاب روستاهاي مسير درياچه سد ايلام
quick payday loans with small commissions
ج-17اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1آبرساني به روستاهاي استان
quick payday loans with small commissions
ج-18اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
2اجراي خط انتقال آب شرب دهلران و مهران
quick payday loans with small commissions
ج-19اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1ابرساني به دانشگاه ايلام و دانشگاه علوم پزشکي
quick payday loans with small commissions
ج-2اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1اجراي روشنايي معابر شهرها
quick payday loans with small commissions
ج-25اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1تکميل شبکه توزيع آب ايلام درجهت کاهش هدررفت
quick payday loans with small commissions
ج-3اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1کمک به اجراي طرحهاي کوچک تأمين آب استان
quick payday loans with small commissions
ج-45اول</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1384/09/2358325/34178
1مطالعه و اجراي طرح انتقال آب سامانه گرمسيري به دشت ايلام اط محل رديف سامانه انتقال آب به مناطق گرمسيري در سال 1391 پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازم
quick payday loans with small commissions
ب1چهارم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aee1390/11/19227293/47676
1اختصاص ميلغ سي و پنج ميليارد ريال براي تامين روشنايي گلزار شهداي سطح استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 تا 1392
quick payday loans with small commissions
ب2 چهارم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aee1390/11/19227293/47676
1اصلاح شبكه هاي فرسوده برق استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 و 1393 و تامين سهم استان از محل منابع برق روستايي
quick payday loans with small commissions
ب3چهارم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aee1390/11/19227293/47676
1اجراي سي درصد (30%) باقيمانده از عمليات ساخت سد كنگير به صورت ترك تشريفات مناقصه و واگذاري پيمان به قرارگاه خاتم الانبياء
quick payday loans with small commissions
ب4چهارم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aee1390/11/19227293/47676
1تامين اعتبار جهت اجراي تصفيه خانه هاي مورد نياز شهرهاي استان در سال 1386.
quick payday loans with small commissions
1دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
4اختصاص اعتبار براي شروع عمليات اجرايي سدهاي مخزني و سدهاي حوزه آبريز مرزي چناره، سيكان، تنگ حمام، چوار، گوراب، چنگوله و گلال در سال 1387.
quick payday loans with small commissions
2دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1افزايش تخصيص و برداشت آب از تونل سد كرخه و رودخانه سيمره و ساير منابع آب استان تا سيصد ميليون متر مكعب براي توسعه اراضي دشت عباس و دهلران، آبدانان و دشت عباس آباد و توسعه باغات شيروان، چرداول و دره شهر. (اختصاص مازاد بر سيصد ميليون متر مكعب نياز استان بر اساس نتايج مطالعات خواهد بود.) تبصره : براي اراضي مستعد دشت عباس آباد به هر اندازه كه اراضي موجود باشد تخصيص آب انجام خواهد گرفت.
quick payday loans with small commissions
3دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1افزايش اعتبار طرحهاي ملي در دست اجراي آب منطقه اي و شبكه هاي آبياري و زهكشي استان.
quick payday loans with small commissions
4دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1بررسي مجدد نرخ تعرفه برق مناطق گرمسيري و تطبيق آن با ضوابط مصوب.
quick payday loans with small commissions
5دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1تسريع در انجام مطالعه آبرساني شهرستان دهلران.
quick payday loans with small commissions
6دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
2تامين آب شرب چوار از محل تخصيص آب از چاه حفر شده پتروشيمي.
quick payday loans with small commissions
7دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1اجراي شبكه هاي (1)، (2) و (3) آبياري اراضي پاياب سدها و اجراي شبكه (4) و سيستم آبياري تحت فشار با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي توسط كشاورزان.
quick payday loans with small commissions
8دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1اختصاص اعتبار مورد نياز تأمين روشنايي معابر شهرهاي جديد زرنه، توحيد، آسمان¬آباد، كلات مورموري بصورت 60% وزارت نيرو و 40% استان تا پايان سال 1387
quick payday loans with small commissions
ج-1دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
2شروع عمليات اجرايي فاضلاب سرآبله و ايوان در سال جاري از محل اعتبارات استاني و تأمين اعتبار مورد نياز تكميل از محل اعتبارات ملي در سال 1387 و مطالعه فاضلاب آبدانان در سال 1387.
quick payday loans with small commissions
ج-2دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1اتمام مطالعه آبرساني به شهر ماگشاهي و ارائه جهت اخذ مجوز كار گروه ماده 32 و تكميل مطالعه آبرساني به شهر صالح¬آباد در سال 1387.
quick payday loans with small commissions
ج-3دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1تأمين برق شهركهاي صنعتي استان پس از تعيين محل، ميزان مصرف و سال بهره¬برداري شهركهاي صنعتي و تعيين اولويت توسط شركت شهركهاي صنعتي با رعايت ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعه
quick payday loans with small commissions
ج-4دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
3اجراي پست دوم برق ايوان در سال 87 و اتمام عمليات اجرايي پست برق بدره در صورت تأمين اعتبار در سال 1388.
quick payday loans with small commissions
ج-5دوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1386/09/24154579/38772
1پيش بيني اعتبار براي احداث سد مخزني جزمان و شبکه آبياري و زهکشي آن پس از اخذ مجوز قانوني از سال 1390.
quick payday loans with small commissions
1سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
3اصلاح و توسعه شبکه روشنايي معابر روستاهاي داراي طرح هادي با مشارکت سي درصد (30?) استان طي سالهاي 1389 تا 1391.
quick payday loans with small commissions
10سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
3تأمين اعتبار از محل منابع خارجي (فاينانس) جهت اجراي سد و شبکه آبياري و زهکشي سيکان (به شماره طرح 40201635)، چوار و گلال (به شماره طرح 40204044)، گاوي (به شماره طرح 40204046) و ميمه و گوراب (به شماره طرح 40204027).
quick payday loans with small commissions
11سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1تأمين اعتبار از محل منابع خارجي (فاينانس) جهت تکميل مطالعات و اجراي سد چناره، چنگوله، جزمان و سومار و ايجاد رديف اجرايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني. تبصره: تضمين منابع مالي خارجي مورد تعهد در بندهاي فوق از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور خواهد بود.
quick payday loans with small commissions
12سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1برق‌رساني به پايگاههاي ارتش و نيروي انتظامي، مستقر در نوار مرزي استان.
quick payday loans with small commissions
13سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1آبرساني به پايگاههاي مرزي استان با اجازه حفر چاه يا انجام لوله‌کشي.
quick payday loans with small commissions
14سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1اتمام عمليات اجرايي سد سيمره و شبکه‌هاي آبياري آن در سال 1389. تبصره: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است نسبت به تأمين مابقي اعتبار مورد نياز (علاوه بر اعتبارات مصوب) طرح مذکور اقدام نمايد.
quick payday loans with small commissions
15سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1آبرساني به شهر ايوان از چشمه‌هاي سياهگل با ايجاد رديف اجرايي در سال 1390 طي سالهاي 1390 و 1391.
quick payday loans with small commissions
2سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
2مطالعه سامانه انتقال آب شرب شهر ايلام از سد سيمره و پيش‌بيني اعتبار اجرايي پس از اخذ مجوزهاي لازم در طول برنامه پنجم.
quick payday loans with small commissions
3سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1اجراي شبکه جمع‌آوري فاضلاب و تصفيه‌خانه آبدانان طي سالهاي 1390 تا 1392.
quick payday loans with small commissions
4سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1اختصاص مبلغ هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/85) ريال براي ايجاد سامانه دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي بالادست سد ايلام با اولويت روستاهاي با آلودگي بيشتر طي سالهاي 1389 و 1390. تبصره: وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد کشاورزي با همکاري استانداري نسبت به انجام هماهنگي لازم براي توسعه تأسيسات دفع استاندارد فاضلاب و پساب مجتمهاي کشاورزي و صنعتي در بالادست سد اقدام نمايند.
quick payday loans with small commissions
5سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال براي تکميل مجتمع‌هاي آبرساني روستايي طي سالهاي 1389تا 1392.
quick payday loans with small commissions
6سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1مطالعه طرح انتقال آب تنگ حمام کرمانشاه به روستاهاي شيروان چرداول از سال 1389.
quick payday loans with small commissions
7سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
3مطالعه و احداث خط انتقال و پست برق در شهرکهاي صنعتي ايوان و مهران طي سالهاي 1389 تا 1391.
quick payday loans with small commissions
8سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762
1مطالعه و احداث خطوط و پستهاي فوق توزيع مورد نياز استان طي سالهاي 1389 تا 1392.
quick payday loans with small commissions
9سوم</title><style>.aeef{position:absolute;clip:rect(433px,auto,auto,433px);}</style><div class=aeef>1389/03/2969989/44762