لیست بندهای مصوبات استان ?????
Im
Im
Im
جستجو
تعداد پروژهشرح بند بنددور سفرتاریخ مصوبهشماره مصوبه
4وزارت نيرو با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجراي طرح فاضلاب شهري شهرهاي دره‌شهر ـ ايوان و سرابله را در طرح ملي فاضلاب شهرهاي استان ايلام براي سال 1385 پيش‌بيني نمايد. 18</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(اول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1وزارت نيرو با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نسبت به تسريع در انجام اقدامهاي اجرايي احداث سد مخزني سيکان در شهرستان دره‌شهر و سد چناره در شهرستان شيروان چرداول و سد سرتنگ حمام (چوار) در شهرستان ايلام و سد ديرج در شهرستان دهلران اقدام نمايد. 31</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(اول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1وزارت نيرو با همکاري وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در خصوص احداث نيروگاه گازي (دو سوخته) با ظرفيت (500) مگاوات در استان ايلام به روش (BOT) اقدام نمايد، مشروط به اينکه مخزن سوخت توسط وزارت نيرو تأمين شود. 32</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(اول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1وزارت نيرو موضوع واگذاري حقابه کشاورزان از سدهاي سيمره و کرخه را بررسي و نتيجه را اعلام نمايد. 36</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(اول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
2اجراي شبکه جمع‌آوري فاضلاب روستاهاي مسير درياچه سد ايلامج-17</title><style>.ahk{position:absolute;clip:recاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1آبرساني به روستاهاي استانج-18</title><style>.ahk{position:absolute;clip:recاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
2اجراي خط انتقال آب شرب دهلران و مهران ج-19</title><style>.ahk{position:absolute;clip:recاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1ابرساني به دانشگاه ايلام و دانشگاه علوم پزشکيج-2</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1اجراي روشنايي معابر شهرهاج-25</title><style>.ahk{position:absolute;clip:recاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1تکميل شبکه توزيع آب ايلام درجهت کاهش هدررفتج-3</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1کمک به اجراي طرحهاي کوچک تأمين آب استان ج-45</title><style>.ahk{position:absolute;clip:recاول</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1384/09/23</title><style>.ahk{position:absolute;cl58325/34178</title><style>.ahk
1مطالعه و اجراي طرح انتقال آب سامانه گرمسيري به دشت ايلام اط محل رديف سامانه انتقال آب به مناطق گرمسيري در سال 1391 پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازمب1</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(چهارم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>1390/11/19</title><style>.ahk{position:absolute;cl227293/47676</title><style>.ah
1اختصاص ميلغ سي و پنج ميليارد ريال براي تامين روشنايي گلزار شهداي سطح استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 تا 1392ب2 </title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectچهارم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>1390/11/19</title><style>.ahk{position:absolute;cl227293/47676</title><style>.ah
1اصلاح شبكه هاي فرسوده برق استان با مشاركت استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1390 و 1393 و تامين سهم استان از محل منابع برق روستاييب3</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(چهارم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>1390/11/19</title><style>.ahk{position:absolute;cl227293/47676</title><style>.ah
1اجراي سي درصد (30%) باقيمانده از عمليات ساخت سد كنگير به صورت ترك تشريفات مناقصه و واگذاري پيمان به قرارگاه خاتم الانبياءب4</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(چهارم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>1390/11/19</title><style>.ahk{position:absolute;cl227293/47676</title><style>.ah
1تامين اعتبار جهت اجراي تصفيه خانه هاي مورد نياز شهرهاي استان در سال 1386.1</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
4اختصاص اعتبار براي شروع عمليات اجرايي سدهاي مخزني و سدهاي حوزه آبريز مرزي چناره، سيكان، تنگ حمام، چوار، گوراب، چنگوله و گلال در سال 1387.2</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1افزايش تخصيص و برداشت آب از تونل سد كرخه و رودخانه سيمره و ساير منابع آب استان تا سيصد ميليون متر مكعب براي توسعه اراضي دشت عباس و دهلران، آبدانان و دشت عباس آباد و توسعه باغات شيروان، چرداول و دره شهر. (اختصاص مازاد بر سيصد ميليون متر مكعب نياز استان بر اساس نتايج مطالعات خواهد بود.) تبصره : براي اراضي مستعد دشت عباس آباد به هر اندازه كه اراضي موجود باشد تخصيص آب انجام خواهد گرفت.3</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1افزايش اعتبار طرحهاي ملي در دست اجراي آب منطقه اي و شبكه هاي آبياري و زهكشي استان.4</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1بررسي مجدد نرخ تعرفه برق مناطق گرمسيري و تطبيق آن با ضوابط مصوب.5</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1تسريع در انجام مطالعه آبرساني شهرستان دهلران.6</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
2تامين آب شرب چوار از محل تخصيص آب از چاه حفر شده پتروشيمي.7</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1اجراي شبكه هاي (1)، (2) و (3) آبياري اراضي پاياب سدها و اجراي شبكه (4) و سيستم آبياري تحت فشار با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي توسط كشاورزان.8</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4دوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1اختصاص اعتبار مورد نياز تأمين روشنايي معابر شهرهاي جديد زرنه، توحيد، آسمان¬آباد، كلات مورموري بصورت 60% وزارت نيرو و 40% استان تا پايان سال 1387ج-1</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectدوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
2شروع عمليات اجرايي فاضلاب سرآبله و ايوان در سال جاري از محل اعتبارات استاني و تأمين اعتبار مورد نياز تكميل از محل اعتبارات ملي در سال 1387 و مطالعه فاضلاب آبدانان در سال 1387.ج-2</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectدوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1اتمام مطالعه آبرساني به شهر ماگشاهي و ارائه جهت اخذ مجوز كار گروه ماده 32 و تكميل مطالعه آبرساني به شهر صالح¬آباد در سال 1387.ج-3</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectدوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1تأمين برق شهركهاي صنعتي استان پس از تعيين محل، ميزان مصرف و سال بهره¬برداري شهركهاي صنعتي و تعيين اولويت توسط شركت شهركهاي صنعتي با رعايت ماده 26 قانون برنامه چهارم توسعهج-4</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectدوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
3اجراي پست دوم برق ايوان در سال 87 و اتمام عمليات اجرايي پست برق بدره در صورت تأمين اعتبار در سال 1388.ج-5</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rectدوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1386/09/24</title><style>.ahk{position:absolute;cl154579/38772</title><style>.ah
1پيش بيني اعتبار براي احداث سد مخزني جزمان و شبکه آبياري و زهکشي آن پس از اخذ مجوز قانوني از سال 1390.1</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
3اصلاح و توسعه شبکه روشنايي معابر روستاهاي داراي طرح هادي با مشارکت سي درصد (30?) استان طي سالهاي 1389 تا 1391.10</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
3تأمين اعتبار از محل منابع خارجي (فاينانس) جهت اجراي سد و شبکه آبياري و زهکشي سيکان (به شماره طرح 40201635)، چوار و گلال (به شماره طرح 40204044)، گاوي (به شماره طرح 40204046) و ميمه و گوراب (به شماره طرح 40204027).11</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1تأمين اعتبار از محل منابع خارجي (فاينانس) جهت تکميل مطالعات و اجراي سد چناره، چنگوله، جزمان و سومار و ايجاد رديف اجرايي پس از اخذ مجوزهاي قانوني. تبصره: تضمين منابع مالي خارجي مورد تعهد در بندهاي فوق از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور خواهد بود. 12</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1برق‌رساني به پايگاههاي ارتش و نيروي انتظامي، مستقر در نوار مرزي استان.13</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1آبرساني به پايگاههاي مرزي استان با اجازه حفر چاه يا انجام لوله‌کشي.14</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1اتمام عمليات اجرايي سد سيمره و شبکه‌هاي آبياري آن در سال 1389. تبصره: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است نسبت به تأمين مابقي اعتبار مورد نياز (علاوه بر اعتبارات مصوب) طرح مذکور اقدام نمايد. 15</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1آبرساني به شهر ايوان از چشمه‌هاي سياهگل با ايجاد رديف اجرايي در سال 1390 طي سالهاي 1390 و 1391.2</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
2مطالعه سامانه انتقال آب شرب شهر ايلام از سد سيمره و پيش‌بيني اعتبار اجرايي پس از اخذ مجوزهاي لازم در طول برنامه پنجم.3</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1اجراي شبکه جمع‌آوري فاضلاب و تصفيه‌خانه آبدانان طي سالهاي 1390 تا 1392.4</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1اختصاص مبلغ هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/85) ريال براي ايجاد سامانه دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي بالادست سد ايلام با اولويت روستاهاي با آلودگي بيشتر طي سالهاي 1389 و 1390. تبصره: وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد کشاورزي با همکاري استانداري نسبت به انجام هماهنگي لازم براي توسعه تأسيسات دفع استاندارد فاضلاب و پساب مجتمهاي کشاورزي و صنعتي در بالادست سد اقدام نمايند. 5</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1اختصاص مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال براي تکميل مجتمع‌هاي آبرساني روستايي طي سالهاي 1389تا 1392.6</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1مطالعه طرح انتقال آب تنگ حمام کرمانشاه به روستاهاي شيروان چرداول از سال 1389.7</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
3مطالعه و احداث خط انتقال و پست برق در شهرکهاي صنعتي ايوان و مهران طي سالهاي 1389 تا 1391.8</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk
1مطالعه و احداث خطوط و پستهاي فوق توزيع مورد نياز استان طي سالهاي 1389 تا 1392.9</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(4سوم</title><style>.ahk{position:absolute;clip:rect(487px,auto,auto,487px);}</style><div class=ahk>Im1389/03/29</title><style>.ahk{position:absolute;cl69989/44762</title><style>.ahk